ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция”

1016

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н

Във връзка със Заповед № РД-10-1466 от 30.08.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

Директор на  Центъра за социална рехабилитация и интеграция”  - 1 място

 

 І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” – специалност „Социални дейности”, „Социален мениджмънт”, „Здравен мениджмънт“, „Психология“, „Социална психология”, „Организация и управление на социалната сфера“, „Управление на институции за социална работа“.

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Да имат професионален опит – минимум   3   години в социалната сфера.

7. Допълнителни изисквания:

- компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

            - организационна компетентност;

            - компютърна компетентност.

 

ІІ.НАЧИН  НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 94 и следващите от Кодекса на труда при спазване на следната последователност:

1.  Разглеждане на  „Програма за развитие на  Център за социална рехабилитация и интеграция през периода 2017 - 2019 година”.

2. Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 по т.1, по въпроси, касаещи управлението на услугата.

 

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСА:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Автобиография;

 3. Декларация от лицето, че е:

- пълнолетен български гражданин;

- не е поставен под запрещение;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4. Документ за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” – специалност „Социални дейности”, „Социален мениджмънт”, „Здравен мениджмънт“, „Психология“, „Социална психология”, „Организация и управление на социалната сфера“, „Управление на институции за социална работа“;

5. Копие от документ за самоличност;

6. Копие от трудова (служебна) книжка;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Медицинско свидетелство;

9. Програма за развитие на  Център за социална рехабилитация и интеграция през периода 2017 - 2019 година.

 

IV. Документите по т. ІV се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 4, в срок един месец от датата на публикуване на обявата . За справка: тел 064/ 881 305.

V.  Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване на гражданите.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в ст.54, ІІІ етаж на Община Плевен, чрез предоставяне на същата срещу подпис от кандидата.

Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен.