Свободно работно място - готвач ДГ „Щурче”

646

О Б Я В Я В А М

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

 

Длъжност: помощник - готвач

Брой свободни работни места: едно.

Мястото е свободно, считано от: 04.09.2017г.

Място на работа: кухненски блок и прилежащи офиси в Детска Градина „Щурче”.

 

І. Изисквания за заемане на длъжността :

  

      1/  Образование: Средно професионално.

      2/  Специалности и квалификация: майстор – готвач.

      3/  Изискван трудов стаж: няма.

 

II. Вид трудов договор: чл.67, ал.(1), т.1/КТ  и във връзка с чл.70, ал.(1) и ал.(2)/КТ

                                                          

        Работно време: осем часов работен ден, едносменен режим на работа.

 

IІІ.  Необходими документи за кандидатстване :

    1/ заявление за назначаване до директора на ДГ „Щурче”;

    2/ автобиография;

    3/копия от документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

 

Забележка: Свидетелство за съдимост и медицински документи (карта за предварителен медицински преглед и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване) се предоставят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването му.

Документите за кандидатстване ще се приемат от  25.08.2016г. до 01.09.2017г. включително в сградата  на ДГ „Щурче”.

Адрес: гр.Плевен, ул.”Стоян Заимов” №2,  стая деловодство.

Телефон  за връзка: 064/800197 и GSM 0879597601