Въздух

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух

1538

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид,…

Здравен риск

1647

На замърсяването на атмосферния въздух се обръща голямо внимание поради значителните социални и здравни последици за хората - заболеваемост, смъртност, миграция. В силно замърсените райони е увеличен броят на заболяванията…

Автоматична измервателна станция (АИС) „Плевен“

1552

Превишението на нормите за ФПЧ10 на територията на гр. Плевен се установява въз основа на измерванията, извършвани в рамките на НСМОС за оценка на КАВ. Понастоящем тези измервания се извършват с автоматична измервателна…