ЗАПОВЕД № РД - 10 - 2036/30.11.2017 г. - По повод тържествени чествания на 10.12.2017 г.

2921

ЗАПОВЕД

№ РД - 10 - 2036

гр. Плевен 30.11.2017 г.

 

          На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен, във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и сигурност по време на мероприятията по случай честването на 10 декември - 140 години от Плевенската епопея

 

НАРЕЖДАМ:

          1. Временно да се ограничи движението на МПС на 10.12.2017 г. за времето от 07.00 ч. до 21.30 ч. по ул. „Цар Борис III” в отсечката между бул. „Данаил Попов” и ул. „Иван Вазов”. В забранения участък не се допуска преминаването на МПС с изключение на автомобили от СНМП, ПБЗН, МВР и гости на хотел „Ростов”.

          2. Забранявам спирането и паркирането на МПС на общинските паркинги, както следва:

       2.1. До Административна сграда на Община Плевен - от 07.00 ч. до 20.30 ч. на 10.12.2017 г.

       2.2. До ДКТ „Иван Радоев” - от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г. 

       2.3. До Военен клуб - Плевен - за времето от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

          3. Забранявам използването на дронове в района на пл. „Възраждане” за времето от 10.30 ч. до 20.00 ч. на 10.12.2017 г.

          4. Разрешавам спирането и паркирането на МПС, обслужващи гвардейската част на общинския паркинг на ул. „Дойран” /до Военния клуб/ и на ул. „Дойран” в отсечката между ул. „Стоян Заимов” и ул. „Драгоман” за времето от 13.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г. /от страна на нечетните номера/.

          5. Репатриращият автомобил да бъде на разположение от 07.00 ч. до 21.30 ч. на 10.12.2017 г.

          Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

          Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР, Директора на ОП ЦГМ, Началника на отдел „ВО и протокол”, Началника на отдел „ОР и С”, Ръководителя на звено „Инспекторат”, Командира на ЕЦНП /ВФ 22 160/ и Директора на ДКТ „Иван Радоев” за сведение и изпълнение.

          Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков – Заместник-кмет „Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

 

Георг Спартански

Кмет на Община Плевен