ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - НИВИ, НАХОДЯЩА СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ТЪРНЕНЕ, С. ДИСЕВИЦА, С. НИКОЛАЕВО И С. БРЕСТОВЕЦ

553