Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински горски територии, обект №4-1/2018, землище с. Брестовец

360