Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №27/2019, землище с. Пелишат

380