Открит конкурс за "Подготовка на почвата за залесяване, залесяване и отглеждане на горска култура" в обект №1/2017, землище с. Коиловци

564