ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД,СЪГЛАСНО ЧЛ. 37И, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ

507