Публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива" в землищата на с. Бръшляница, гр. Плевен, с. Буковлък, с. Ралево, с. Радишево, с. Къшин

574