Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии за обект №3/2018, землище с. Пелишат

70