Заповед №11 от 30.05.2017 г. на Директора на ОП УОЗГ за откриване на процедура - търг с тайно наддаване за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии" - обект №3/2017

537