Заповед №12 от 30.05.2017 г. на Директора на ОП УОЗГ за откриване на процедура - открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" - обект №4/2017

505

Файлове:

Zapoved_otkrivane.doc Zapoved_otkrivane.doc