Заповед № РД-10-1433 от 24.08.2017 г. за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин

526