Заповед № РД-10-2171 от 08.12.2017 г. на Кмета на Община Плевен за учредяване право на ползване за устройване на пчелин

422