Заявление за сключване на договор за имоти с НТП - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали

274