Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

995