Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в "Дневен център за деца с увреждания", УПИ I-659.102, кв.301 по плана на гр. Плевен

1325