ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56722. 659.850.8 ОТ „СНЕК-БАР“ в „ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, УПИ І-659.850, КВ.381а по плана на гр. Плевен

1506