Конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот публична общинска собственост - „Летен театър”,

192