ЗАПОВЕД РД-10.40/12.01.2012 Г.

1726

З А П О В Е Д

№ РД-10-40

град Плевен 12.01.2012 год.

На основание чл. 5, ал.1 и чл.15 от Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 020 от 22.12.2011г. на Общински съвет Плевен и на основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.7 от ЗМСМА,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Откривам процедура – открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Добив на дървесина от общински горски фонд” при следните условия:

1. Адрес на Възложителя: Община Плевен, гр.Плевен, пл. “Възраждане” № 2, тел: 064800 700, факс 064 84 42 30, e-mail: ">,

2. Вид на процедурата - открит конкурс за добив на дървесина,

3. Предмет на процедурата- добив на стояща дървесина, дърва за огрев.

Позиция №1-имот №177001,отдел №244,подотдел”о”, щироколистна твърда церова дървесина-438,00 пл.м.3,землище с. Бохот.

Позиция №2-имот №256009,отдел №254,подотдел”щ”,широколистна твърда церова дървесина-385,00пл.м3,землище с. Гривица.

Позиция №3-имот №209001,отдел №246,подотдел”а”, акациева дървесина-87,00пл.м3,землище с. Пелишат.

4. Обща стойност на обектите по т.3. без ДДС-31651,00лв.

Позиция №1-15234,00лв. без ДДС

Позиция №2-13391,00лв. без ДДС

Позиция №3-3026,00лв. без ДДС

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности за всички позиции - 31.03.2012г.

6. Условия за допускане на кандидата до участие в конкурса:

- удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или 241 ЗГ за съответната дейност.

7. Вид и размер на гаранцията

- за участие – по позиция №1 - 152 лв., по позиция №2 – 133лв., по позиция №3 – 30 лв.

- за изпълнение на договора – 3% от достигнатата от спечелилия участник сума, без ДДС.

Гаранцията може да бъде гаранция платима по следната банкова сметка на община Плевен:

“Инвестбанк”АД, клон гр. Плевен

IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01

BIC IORTBGSF, или банкова гаранция валидна не по-малко от 180 дни от срока за подаване на офертите.

8. Срок на валидност на офертите – 180 дни;

9. Критерии за класиране на офертите – най ниска цена;

10. Кандидатите могат да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на възлагане включва няколко обособени позиции;

11. Допуска се и наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник като подизпълнителя следва да отговаря на същите изисквания каквито са посочени за допускане на кандидатите за открития конкурс.

12. Място и срок за получаване на офертите – центъра за информационно обслужване при Община Плевен, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, зала”Катя Попова”. Цената на документацията за участие в процедурата – 30лв./безДДС/ се внася с ПКО в касата на Центъра за Административно обслужване при Община Плевен, пл. “Възраждане”№4. Платената цена за тръжна документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за платени тръжни книжа, същите се получават от 13.01.2012г. до 18.01.2012г.

13. място и срок за подаване на офертите - пл. “Възраждане” № 4, зала ”Катя Попова в срок от 19.01.2012г. до 25.01.2012г.;

14. Място, дата и час на провеждане на първа и втора дата на конкурса: Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Плевен, ет. 3, Заседателна зала, на дата 26.01.2012г. от 10.00часа.

При необходимост, втората дата за провеждане на конкурса ще е на 01.02.2012г. от 10.00 часа.

ІІ. Одобрявам документация за участие в открит конкурс „Добив на дървесина от общински горски фонд”

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Алексей Зелов, Заместник Кмет на Община Плевен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Инж. Антон Босилков

За Кмет на Община Плевен:

Инж. Антон Босилков Вр.И.Д,. съгласно Заповед № РД 10-33 от 10.01.2012г. на Кмета на Община Плевен