Notices

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г.

615

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №14/2014, имот с кадастрален номер 056001, землище с.Къртожабене,…

ОВОС: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен”

669

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7445-1/03.07.2014 г. гр. Плевен

639

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7445-1/03.07.2014 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-648/ 27.06.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрено Изменение на  План…

ОБЯВА За обществеността за Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на два броя мостове над р. Вит”

661

ОБЯВАЗа общественосттаУведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Община Плевен пл. „Възраждане” № 2; тел. 064 800 700; факс 064 844230; e-mail: /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/…