Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8253-1 гр.Плевен 05.10.2015 г.

1099

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землищата на с.Бохот и с.Николаево, че е изработен проект за:             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С -92-8247-1 гр. Плевен 30.09.2015г.

1095

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С -92-8247-1 гр. Плевен 30.09.2015г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-8202-1 гр. Плевен 03.09.2015г.

1120

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:     Изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1145

На основание чл.41, т.1 от Закона за подземните богатства (Обн. - ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г), Община Плевен съобщава, че е издадено Решение № 680/07.09.2015 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на полезни богатства…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1554 Плевен, 29.09.2015 г.

1167

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1554 Плевен, 29.09.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №24/2015, землище с. Коиловци, имот с номер 000125,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8200-1 гр.Плевен 03.09.2015г.

1178

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8200-1 гр.Плевен 03.09.2015г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.4 по…

До Данаил Иванов Иванов гр.Плевен ул. „Ген.Столетов” №17а

1292

До Данаил Иванов Иванов гр.Плевен ул. „Ген.Столетов” №17а На основание  чл.140, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-94Н-893-5 от 05.08.2015г. от Никола Здравков Брязов, е издадена скица№965/11.08.2015год.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8248-1 гр. Плевен 30.09.2015г

1238

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8248-1 гр. Плевен 30.09.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-633/25.09.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8191-1 гр.Плевен 28.08.2015г.

1181

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.93 по плана на с.Брестовец, че е изработен проект за: Изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8205-1 гр.Плевен 03.09.2015 г.

1130

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.6 по плана на с. Мечка, че е изработен проект за:           …