Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г.

1581

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-477/09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен   План за регулация…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Експлоатация и поддържане на язовир в изправно техническо състояние и извършване на дейности по риборазвъждане, отглеждане, улов на сладководни риби (сом; толстолоб; шаран; и бял амур), отдих и спортен риболов”

1590

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7310-1 гр. Плевен 11.04.2014г.

1565

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7310-1 гр. Плевен  11.04.2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-476 от  09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Частично изменение…

Искане ОВОС „Изграждане на автоморга, в ПИ № 079075, местност „Под село”, землище с. Опанец, община Плевен, с възложител: „МИТОВ КАР ПЛЕВЕН” ЕООД

1697

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Съобщение за припознаване до Г-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА

1500

ДОГ-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА УЛ. ОХРИД № 13 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЛ. ПЛЕВЕН             Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община…