СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 138 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Х-234-3/17.01.2023 г.

102