СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 28 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Г-4514-3/30.11.2022 г.

119