СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 71 С. БРЕСТОВЕЦ - № ТСУ-94Б-3617-4/17.01.2023 г.

92