СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 715а ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94К-2219-5/17.01.2023 г.

381