Заявление за обезщетение за сервитутно право за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД

1855