Notices

Искане ОВОС на инвестиционно предложение: „Електрозахранване на обект – трасе на въздушна линия 20 kV и МТП-100 20/0,4 kV за захранване на охрана и осветление на язовир „Бохот 2 ”

626

СЪОБЩЕНИЕ       На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7753-1 гр.Плевен 14.01.2015 г.

555

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.56 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7725-1/23.12.2014г. гр. Плевен

620

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7725-1/23.12.2014г. гр. Плевен  Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-835/19.12.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7727-1/23.12.2014г. гр. Плевен

578

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7727-1/23.12.2014г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-834/19.12.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7726-1 гр. Плевен, 23.12.2014 г.

582

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-833/ 19.12.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия План за Регулация и застрояване за урегулирани…

Изх. № ТСУиС-94И-3314-3 01.12.2014г.

616

ДО ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИЛОВ УЛ. „ СРЕДЕЦ”   12 УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК  ВХ. Б ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА ДАНОВА Със задължение да уведомят всички собственици УЛ. „САН СТЕФАНО” 20 ВХ.Б АП.6 ГР. ПЛЕВЕН  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г

570

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…