ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Община Плевен при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и електронни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“

2082