На основание Решения № 1135, 1136, 1037, 1138, 1139, 1140 ,1141, 1142, 1143, 1144, 1145 и 1146 от 26.06.2014 год. на Общински съвет – Плевен

3122

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 1135, 1136, 1037, 1138, 1139, 1140 ,1141, 1142,

1143, 1144, 1145  и 1146 от 26.06.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,

 

ОБЯВЯВА

                 НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Ателие № 3 с площ 80.50 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20, със светла площ 4.08 кв. м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7.

 

 

 

 

29 000

 

 

 

 

 

    1 500

 

 

 

 

    2 900

 

 

 

 

11.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

15.08.14г.

 

 

 

 

19.08.14г.

  10:00 ч.

2.

Ателие № 4, с

площ 55.35 кв. м.,      с  прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

20 250

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

2 025

 

 

 

 

11.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

15.08.14г.

 

 

 

 

19.08.14г.

  11:00 ч.

3.

Ателие № 5, с площ 46.24 кв. м., с прилежащо избено помещение № 22, със светла площ 4.40 кв. м., находящо се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

17 000

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

1700

 

 

 

 

11.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

15.08.14г.

 

 

 

 

19.08.14г.

14:00 ч.

4.

Магазин № 1 с  площ 17.00 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, приземен етаж

 

 

 

9 000

 

 

 

450

 

 

 

900

 

 

 

11.08.14г.

120 лв.

 

 

 

15.08.14г.

 

 

 

19.08.14г.

15:00 ч.

5.

Магазин № 2 с площ 21.04 кв. м., находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б,

приземен етаж

 

 

 

11 000

 

 

 

 

600

 

 

 

1 110

 

 

 

13.08.14г.

120 лв.

 

 

 

18.08.14г.

 

 

 

22.08.14г.

10:00 ч.

6.

Магазин № 3  с площ 34.30 кв. м., , находящ се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, 1 етаж

 

 

 

20 000

 

 

 

 

1 000

 

 

 

2 000

 

 

 

13.08.14г.

120 лв.

 

 

 

18.08.14г.

 

 

 

22.08.14г.

11:00 ч.ч.

7.

Ателие № 2 с площ 51.17 кв. м., с прилежащо избено помещение № 19, със светла площ 4.80 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

21 000

 

 

 

 

 

     1 000

 

 

 

 

  2 100

 

 

 

 

13.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

18.08.14г.

 

 

 

 

22.08.14г.

  15:00 ч.

8.

Ателие №3 с площ 55.53 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

21 000

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

2 100

 

 

 

 

18.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

21.08.14г.

 

 

 

 

25.08.14г.

10:00 ч.

9.

Ателие № 4 с  площ 70.41 кв.м., с прилежащо избено помещение № 21 със светла площ 5.93 кв.м.,  с адрес: се в гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

26 000

 

 

 

 

 

1 300

 

 

 

 

2 600

 

 

 

 

18.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

21.08.14г.

 

 

 

 

25.08.14г.

11:00 ч.

10.

Ателие № 5 с площ 78.30 кв.м., с прилежащо избено помещение № 22 със светла площ 4.56 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” № 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

28 000

 

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

   2 800

 

 

 

 

18.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

21.08.14г.

 

 

 

 

25.08.14г.

14:00 ч.

 

 

 

 

 

11. 11.

Ателие № 6 с площ 56.53 кв.м., с прилежащо избено помещение № 23 със светла площ 4.69 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

21 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

2 100

 

 

 

 

18.08.14г.

120 лв.

 

 

 

 

 21.08.14г.

 

 

 

 

25.08.14г.

15:00 ч.

12- 12.

Поземлен имот с площ 30 244 кв. м., находящ се в гр. Плевен,  Западна индуст- риална зона

 

 

 

820 000

 

 

 

41 000

 

 

 

82 000

 

 

 

18.08.14г.

120 лв.

 

 

 

21.08.14г.

 

 

 

25.08.14г.

16:00 ч.

 

 

 

 

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

   За справки: Община Плевен, стая № 9, тел. 064/881 327;

         Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 60 от 22.07.2014 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.