На основание Решения № 1197 и 1198 от 28.08.2014 год. на Общински съвет – Плевен

3217

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

 

На основание Решения № 1197 и 1198 от 28.08.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,

ОБЯВЯВА

                 НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на следните общински  имоти:

  

ОБЕКТ

 

Начална тръжна

цена

лева

без ДДС

Стъпка

на наддаване

лева

 

Депозит

     за           участие

  лева

Срок  за

закупуване

на

документа-

ция и цена

/до/

лева

      с ДДС

Срок за

внасяне

на

депозит и

пред-

ложения

      /до/

Дата и

час

на провеж-

дане

на

търга

 

1.

Ателие № 4, с

площ 55.35 кв. м.,      с  прилежащо избено помещение № 21, със светла площ 4.38 кв.м., находящо се в

гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. А, ет. 7

 

 

 

 

18 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

   1 800

 

 

 

 

20.10.14г.

  120 лв.

 

 

 

 

24.10.14г.

 

 

 

 

28.10.14г.

15:00 ч.

2.

Ателие №3 с площ 55.53 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 със светла площ 4.74 кв.м.,  с адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев”

№ 13, вх. Б, ет. 7

 

 

 

 

19 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

   1 900

 

 

 

 

20.10.14г.

  120 лв.

 

 

 

 

24.10.14г.

 

 

 

 

28.10.14г.

11:00 ч.

 

 

         Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.

      

         Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,  в “Инвестбанк” АД, клон – гр. Плевен.

 

   За справки: Община Плевен, отдел “ОПКП”, стая № 9, тел. 064/881 327.

         Пълният текст на посочените решения са публикувани в “Държавен вестник” брой № 82 от 03.10.2014 год. и на сайта на Община – Плевен - www.pleven.bg.