Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ, на територията на община Плевен

862