Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен

1009