Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделно и сезонни дейности, като долълнителна услуга по отглеждане на децата в ДГ на територията на община Плевен

904