Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17

2028

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЛЕВЕН

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от доц. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

 Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С приетите от Общински съвет – Плевен на 22.12.11 г. промени в Наредба № 17 определена категория субекти бе освободена от заплащане на такса битови отпадъци, което от своя страна води до промяна на приходната част на приетата план-сметка на общината. С така приетите промени, реалният облог от такса битови отпадъци е намален с близо 500 000 лв. Целта на предложението за изменения на наредбата от 22.12.11 г. беше част от данъчно задължените лица да ползват преференция като преминат на частично облагане само с промила за „чистота”, възлизащ на 40% от пълния размер, без да е необходимо подаването на каквито и да е документи. По този начин те биха останали съпричастни към почистването на града, в който притежават собственост върху немалък сграден фонд. Разходите по почистването на териториите около болници, училища, трябва да бъдат заплатени от събраната от всички други субекти такса, което реално поставя в неравностойно положение платците на услугата, които я потребяват.

Следва да се има предвид, че за 2012 г. реалният облог на ТБО е намален с над 1 000 000 лв. вследствие на приетото предложение за намаляване на таксата за граждани и фирми. Новото редуциране с още близо 500 000 лв. излага на риск осигуряването на средства за извършване на услугите, както и тяхното качество. Задължителните такси, които следва да заплаща Община Плевен към РИОСВ във връзка с изграждането на новото депо за битови отпадъци през 2012 год. се увеличават трикратно. Поради последното, някои общини прибягват до увеличаване на таксата. Към момента Община Плевен е единствената, която намалява промилите за граждани и фирми. Немалко общини запазиха размера на ставките за ТБО като изтъкнаха това като действие в услуга на гражданите и подкрепа на бизнеса.

Даденото предложение за промени в размерите на местните такси е базирано на точни изчисления, като е взета предвид и събираемостта на почти всички недобори. В тази връзка не е възможно компенсирането на този половин милион чрез повишаване на събираемостта, тъй като резервите от нея са почти изчерпани, тя е вече калкулирана в план сметката и не може отново да бъде използвана като довод. Единствения резерв, който остава е само несъбраната за 2011 г. такса, която ще формира недобор през 2012 г., но като се има предвид много доброто изпълнение на плана за таксата за 2011 г. той няма да е достатъчен за компенсиране на недостига. В момента за всички дължими данъци и такси в размер над 400 лв. за период до 2010 г. са задействани и в голямата си част приключили действия по принудително събиране.

Изменение на наредбата е необходимо и в друга нейна част поради зачестили в последно време запитванията от самотни родители, отглеждащи децата си без другия жив родител, относно правото да се възползват от разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен. Съгласно действащата редакция на текста размерът на таксата за ползване на детски ясли и градини се заплаща с 50 % намаление за деца, които са с един починал родител и за деца чиито и двама родители са редовни студенти. При условията на непрекъснато влошаващата се икономическа обстановка много самотни родители и родители, от които единият е студент, се затрудняват да заплащат дължимите такси в пълен размер. С оглед на това считам,че са налице достатъчно основания за изменението на текста на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в горепосочения аспект.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Плевен да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

2. Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото Решение.

 

Приложение към Решение № 17  

на Общински съвет Плевен

 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

§1. В Глава 2 „МЕСТНИ ТАКСИ”, Раздел І „Такса за битови отпадъци”

В чл. 16 „б”, ал. 3 придобива следното съдържание:

 „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, собствениците заплащат само таксата по чл. 16, т. 4''.


§ 2. В чл. 22, ал. 2 от Раздел трети, след думите „деца с един починал родител” се поставя запетая и се добавя текста „деца на разведени родители, без следващ брак”, а по нататък след текста „чиито родители” в скоби се добавя (единия и/или двамата), като целия текст придобива редакцията:

„Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: деца с един починал родител, деца на разведени родители, без следващ брак, и за деца, чиито родители (единия и/или двамата) са редовни студенти”.

         

ВНОСИТЕЛ,

доц. д-р Димитър Стойков, дмн

Кмет на Община Плевен