Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

1925

Mотиви заприемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Промените в нормативната уредба, регламентиращаобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен обуславят необходимостта от приемане на изменения и допълнения в подзаконовия нормативен акт с цел синхронизация с действащото законодателство.

Нарастването на броя на автомобилите, многобройните недисциплинирани шофьори, както и струпването на голям брой пътни превозни средства на определени места създава предпоставки за конфликти и възникване на произшествия. Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, са свързани с оптимизиране на градския трафик, създаване на по-добра организация на режима на паркиране, осигуряване на пешеходно пространство и намаляване броя на инцидентите, и необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба- Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, уреждащи тази материя

Проектът на наредба отчита настъпилите промени в обществено-икономическите условия в Общината и предложените за изменение и допълнение разпоредби са съпоставими с редакциите на сходни норми в действащите наредби на други общини, съизмерими с Община Плевен.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен Наредба:

Целите, които си поставяме с приемане на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен са свързани с подобряване организацията на паркирането в града, оптимизиране работата по използване и управление на паркоместата, модернизиране и подобряване качеството на обслужване на гражданите, въвеждане на ред и правила за паркиране на територията на града и намаляване на нарушенията в зоните за паркиране с въвеждането на ефективни системи за контрол, повишаване на събираемостта на вземанията за платено паркиране, осъществяване на контрол и превенция на евентуални нарушения и злоупотреби, въвеждане на автоматизирано управление и мониторинг на работата и натовареността на служителите и градските райони, организиране и прогнозиране на натовареността на движението в централната градска част.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Прилагането на новите положения в Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен са:

- синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в Република България;

- подобряване организацията на паркирането в града, оптимизиране работата по използване и управление на паркоместата;

- въвеждане на ред и правила за паркиране на територията на града и намаляване на нарушенията в зоните за паркиране с въвеждането на ефективни системи за контрол;

- повишаване на събираемостта на вземанията за платено паркиране;

- осъществяване на контрол и превенция на евентуални нарушения и злоупотреби;

- организиране и прогнозиране на натовареността на движението в централната градска част

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Плевен, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен заобществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, на e-mail: info">@pleven.bg или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4; телефон за контакти: 064/822-414.

5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2,

тел.: +359 64800700, факс:+359 64 84 42 30

e-mail: ">

web: www.pleven.bg