ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

1998