Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

1500