Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества (фини прахови частици под 10 μm – ФПЧ10) за територията на гр. Плевен

1125