Решение №811 от 28.12.2017 г. на Общински съвет - Плевен, за приемане на начални цени за продажба дървесина на корен, ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад и начална цена за добив на дървесина до временен склад

469