Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване на общински нежилищни имоти - 07.12.2012

1311

 На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местната власт и местното самоуправление, Заповед № РД 10-1470/01.11.2012г

  

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :


     1. Преместваемо съоръжение – павилион  с размери 3.00/1.90м, разположен  в парка към къща-музей „Цар Освободител Александър II” на ул.”Васил Левски” №157, гр.Плевен, съгласно схема за разполагане от 14.04.2010г., съгласувана от Главния архитект на Община Плевен,  за срок от 5/пет/години.

      Начална месечна цена 150.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 450.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     2. Помещение находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” до бл.216 с площ 79.00кв.м., АОС №35687/28.10.2009г.,  за срок от 5/пет/години.

        Начална месечна цена 215.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 645.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     3. Помещение находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия” до бл.61 с площ 93.00кв.м., АОС №37258/05.12.2011г., за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 250.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 750.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     4. Помещение находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия” – „Технопрогрес” с площ 80.00кв.м., АОС №35686/28.10.2009г.,  за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 215.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 645.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     5. Помещение с площ 80.00кв.м. находящо се на партерния етаж в административна сграда в гр.Плевен, ул.”Димитър Константинов” №23, АОС №30584/12.12.1995г., за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 440.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1320.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     6. Помещение с площ 107.00кв.м. находящо се на първия етаж  в двуетажна сграда в гр.Плевен, ул.”Димитър Константинов” №6, АОС №37627/10.07.2012г.,  за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 590.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 1770.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     7. Помещение находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Лагера” с площ 98.00кв.м., АОС №30635/21.06.1996г.,  за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 260.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 780.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     8. Помещение с площ 45.00кв.м. находящо се на първия етаж  в двуетажна сграда, находяща се на колодрум в гр.Плевен, ул.”Спортист” №5, АОС №37248/25.11.2011г.,  за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 120.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 360.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

 

      Търгът ще се проведе на 07.12.2012г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

       Депозитът за участие в търга се внася до 06.12.2012г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

       Тръжната документация ще се закупува от 28.11.2012г. до 05.12.2012гвкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч.на 06.12.2012г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.