Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - нежилищни имоти - 09.04.13 г.

1153

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местната власт и местното самоуправление, Заповед № РД 10-364/15.03.2013г.

 

О Б Я В Я В А
 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти :

       1 Помещение находящо се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” до бл.216 с площ 79.00кв.м., АОС №35687/28.10.2009г.,  за срок от 5/пет/години.

        Начална месечна цена 225.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 675.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     2. Павилион с площ 63.87кв.м., находящ се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия” между бл.51 и бл.52, УПИI, кв.704 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/години.

        Начална месечна цена 180.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 540.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     3. Ателие с площ 10.00кв.м., представляващо част от втори етаж на двуетажна нежилищна общинска сграда, актувана с АОС №34915/16.04.2007г., находяща се  в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” до бл.113, за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 43.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 130.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     4. Помещение с площ 58.00кв.м. находящо се в едноетажна самостоятелна сграда с промишлено предназначение/каменоделен цех/, извън регулационния план на града с индентификатор 56722.618.74  в парк”Кайлъка”, актувана  с АОС №37079/19.09.2011г, за срок от 5/пет/години.

       Начална месечна цена 110.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 330.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      Търгът ще се проведе на 09.04.2013г. от 10.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

      Депозитът за участие в търга се внася до 05.04.2013г. вкл., по сметка на Община Плевен IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

      Тръжната документация ще се закупува от 26.03.2013г. до 04.04.2013г.вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч.на 08.04.2013г. в център за административно обслужване при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.