Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - с.Пелишат - 22.01.2013 г.

1187

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) (2013-2018)години на земеделска земя – пасище и мера, от Общински поземлен фонд, находящ се в землищeто на с. Пелишат.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търгът ще се проведе на 22.01.2013г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен,ет.3,

Тръжна документация се получава от 08.01.2013г. до 16,30часа на 21.01.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 08.01.2013г. до 16,30часа на 21.01.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нов търг ще се проведе на 06.02.2013 г. от 10,00 часа  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 23.01.2013г. до 16,30ч. на 05.02.2013г. включително. Предложения се подават от 23.01.2013г. до 16,30ч. на 05.02.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.