Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване - 16.01.13 г.

1200

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) (2013-2018)години на земеделска земя – пасище,мера и пасища с храсти от Общински поземлен фонд, находящи се в землищата на с. Беглеж, с. Търнене, с. Къртожабене и с. Брестовец.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 118 от 03.04.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 6,00 лева на декар – пасище и мера, независимо от категорията на земята за година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 16.01.2013г. в Актовата зала на Община Плевен,ет.1, както следва:

1.  с. Беглеж от 10,00 часа – 188 бр. имота с площ 3207,369 дка;

         2.с. Брестовец от 11,00 часа – 78 бр. имота с площ 1571,349 дка;

         3.с. Търнене от 13,00 часа – 26 бр. имота с площ 432,628 дка;

         4.с. Къртожабене от 14,00 часа – 17 бр. имота с площ 492,дка;

Тръжна документация се получава от 02.01.2013г. до 16,30часа на 15.01.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 02.01.2013г. до 16,30часа на 15.01.2013г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 31.01.2013г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 17.01.2013г. до 16,30ч. на 30.01.2013г. включително. Предложения се подават от 17.01.2013г. до 16,30ч. на 30.01.2013г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 02.01.2013г. до 30.01.2013г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.