Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя на 26.06.2012 г.

1249

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

На основание  чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински  съвет – Плевен

Обявява

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2012-2017)години на земеделска земя - ниви, от Общински поземлен фонд находящи се в землищата на с. Горталово, гр. Плевен, гр. Славяново.

Началната тръжна цена се определя на база Решение 100 от 29.03.2012г. на Общински съвет Плевен, а именно 25,00 лева на декар – ниви, независимо от категорията на земята за стопанска година.

Кандидатите могат да участват както за всички, така и за отделни имоти. Не се допуска участие за част от имот.

Търговете ще се проведат на 26.06.2012г. в Заседателната зала на Община Плевен,ет.3, както следва:

  1. 1.с. Горталово от. 16,30 часа – 2 бр. имота с площ 2,505 дка.
  2. 2.гр. Плевен от 14,00 часа – 139бр. имота с площ 455,756 дка.
  3. 3.гр. Славяново от 09,30 часа – 101бр. имота с площ 462,067 дка

Тръжна документация се получава от 13.06.2012г. до 16,30часа на 19.06.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Предложенията се подават от 19.06.2012г. до 16,30часа на 25.06.2012г. включително  в Информационния център на Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

При липса на кандидати, нови търгове ще се проведе на 03.07.2012г.  при същите тръжни условия и часове.

Тръжна документация се продава от 27.06.2012г. до 16,30ч. на 02.07.2012г. включително. Предложения се подават от 27.06.2012г. до 16,30ч. на 02.07.2012г. включително в Информационния център на  Община Плевен.

 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС).

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на документация всеки работен ден от 27.06.2012г. до 02.07.2012г. включително.       

          Предвижда  се депозит за участие в търга.