Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем - с.Дисевица

1303

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

         На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен, Заявление от Кмета на кметство село Дисевица с вх. № ДИР - 943/07.06.2012г., 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - частна общинска собственост в село Дисевица за поставяне на преместваемо съоръжение – кафе – автомат с площ 1 /един/ кв.м., разположен пред фасадната плоскост на сградата на Здравна служба в дясно от главния вход, съгласно одобрена схема на 12.06.2012г. на Главен архитект на Община Плевен. Имотът е актуван с АОС № 31577/09.03.2000г. Начална месечна наемна цена 15,60 /петнадесет лева и 60 стотинки/ лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга – 80,00 лв.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите към служителите на кметство село Дисевица -  всеки работен ден от 22.06.2012 г. до 20.07.2012 г., включително от 9,00 до 16,00 часа.

Търгът ще се проведе на 06.07.2012г. от 14.00ч.в Заседателна зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът се внася до 05.07.2012г. включително, по сметка IBANBG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен.

Тръжната документация ще се получава от 22.06.2011г. до 16,00ч. на 05.07.2012г. включително в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу квитанция  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 30,00 лв. (без ДДС). Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 22.06.2012г. до 17,00ч. на 05.07.2012г.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 23.07.2012г. от 14.00ч. при същите тръжни правила. Тръжна документация да се продава от 09.07.2012г. до 16,00ч. на 20.07.2012г. включително. Депозитът се внася до 20.07.2012г. включително по сметка IBANBG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF на Община Плевен в ИНВЕСТБАНК АД  – клон Плевен. Предложенията се подават в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 09.07.2012г. до 17,00 часа на 20.07.2012г.   

Когато последния ден на срока е неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.