Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Плевен – ниви в размер на 9,800 дка в землището на с. Дисе

957

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН  На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 7 на Общински съвет…

Публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Плевен – ниви в размер на 21,084 дка в землището на с. Бре

1016

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН  На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 7 на Общински съвет…

Търг за отдаване под наем на преместваеми съоръжения - 28.04.2014г.

1004

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1…

Търг за отдаване под наем на преместваемо съоръжение - 28.04.2014г.

955

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.2 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,…

Част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение - павилион с размери 3.00/3.00 м в близост до блок 136 до съществуващ павилион, УПИ I, кв.18, ж.к.Дружба

944

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от Закона местното…

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя „овощни градини” - с. Бръшляница

950

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН  На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 7 на Общински съвет…

Търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билбордове)

921

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - частна общинска собственост - 01.04.2014г.

973

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години (2014-2019) на земеделска земя - с. Беглеж

938

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, чл. 76, т.3, чл.80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен за реда на…

Обява търгове за отдаване под наем на общински недвижими имоти - 25.03.2014г.

1072

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем на части от имоти на територията на градската градина

1123

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №926/03.02.2014г. на Общински…

Публичен търг трайно ползване „овощни градини” с обща площ 72,291 дка в землището на с. Бръшляница

992

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН  На основание  чл. 44, ал. 2  във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 7 на Общински съвет…