Търгове за отдаване под наем

Търг за самостоятелен обект в сграда за търговска дейност - 06.03.2014г.

946

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Търг за Преместваемо съоръжение – павилион пред ШЗО гр.Плевен

1057

         На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1…

Търг за Преместваемо съоръжение – павилион пред бл.,,Росица” /лява част/

972

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1…

Търг за Преместваемо съоръжение – павилион пред бл.,,Росица” /дясна част/

992

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 95.00кв.м., находяща се в гр.Плевен, ул.”Сергей Румянцев” №47а

1018

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона местното самоуправление…

Открива се процедура по отдаване под наем на следните общински гаражи, находящи се в жилищна сграда на ул.”Георги Кочев” №13, построена през 2013г.

1097

На основание чл.63, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен   О Б Я В Я В А: Открива се процедура по отдаване под наем на следните общински гаражи, находящи се в жилищна сграда на ул.”Георги Кочев” №13, построена през…

Публични търгове за част недвижими имоти 06-02-2014г.

1251

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от Закона местното…

Публичен търг с тайно наддаване: а поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за нехранителни стоки с размери 4,00/4,00 м. в УПИ ХV-389, кв. 1а, по плана на село Ясен

1037

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: Открити паркинги – частна общинска собственост с площ 1538 кв.м., находящ се, на ул,,Спортист” №2, с индентификатор 56722.659.1037

973

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: павилион с площ 4,2 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се на бул. ”Русе” , до бл. ,,Кооператор”, гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

983

:     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: открит паркинг с площ 1915 кв.м./82 броя паркоместа/, находящ се в границите на поземлен имот,с индентификатор 56722.651.2, кв.605 по плана на гр.Плевен, за срок от 5/пет/ години.

976

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1…

Публичен търг с тайно наддаване: част от кинокабина с площ 2 кв.м., находящ се в масивна триетажна сграда в гр. Плевен – Панорама „Плевенска епопея 1877”, актувана с АОС № 31598/23.05.2000г. за разполагане на радиопредавателна техника. Начална месечна на

1060

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…